Vývoj aplikácií

Oblasť počítačového videnia je atraktívnou témou z pohľadu potenciálu na neustály výskum a vývoj, a zároveň potreby spoločenstva aktívne aplikovať dosahované výstupy a výsledky do praxe. Vzhľadom na vysoký výskumný a úžitkový potenciál tejto témy je možné skonštatovať, že počítačové videnie a inovatívne dohľadové systémy sú ešte len na počiatku ich rozvoja.

Vývoj aplikácií pre bezpečnostné systémy je vhodný napríklad pre zastavané územia (mestá, obce, husto obývané aglomerácie). Celkové riešenie spočíva vo využití nových inteligentných dohľadových a monitorovacích systémov, ktoré by získavali obrazové a video dáta z rôznych zdrojov a lokalít. Takéto záznamy sú v centrálnom serveri v reálnom čase automaticky spracovávané a vyhodnocované. Informácie či metadáta sú následne distribuované rôznym zainteresovaným stranám (polícia, bezpečnostné zložky, lokálne autority, záchranné zložky, civilná ochrana, konečný užívatelia atď.) na základe preddefinovaných pravidiel, alebo na základe aktuálneho dopytu napojených oprávnených strán. Na takéto účely sa dá vytvoriť Cloudová platforma, ktorá dostáva každú takú informáciu, akú v danom momente potrebuje. Informácie sú sprístupnené v dátovej, ale aj grafickej podobe prostredníctvom GIS systémov a sú už predspracované do takej úrovne, že sa znížia nároky na personálne obsadenie dohľadových štruktúr. Zber, spracovanie, analýza a vyhodnotenie dát veľkého rozsahu na jednom mieste umožňuje zapojeným stranám rýchly prístup k informáciám, zabezpečuje dostatočný čas na odozvu, možnosť získať súvisiace dáta na základe geolokácie (GPS), napr. obrázkov alebo informácií z hlásených lokalít a tým sa dá zabrániť nežiadúcim incidentom alebo ich dokonca aj predikovať.

Aktuality

Prichádzame s úplne novou ponukou na neobmedzené 24-hodinové pripojenie na optický internet vo viacerých obciach. Prečítajte si viac o pokrytí a cenník internetových služieb.

MAXNETWORK, s.r.o. je registrovaným dodávateľom iniciatívy WiFi4EU, ktorá má za cieľom podporiť vybudovanie bezplatných, verejných Wi-Fi pripojení pre občanov vo verejných priestoroch, ako parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe.

Spoločnosť MAXNETWORK, s.r.o. je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015